Baitassov Iskandar

Chief Representative of Sovereign Wealth Fund Samruk Kazyna of Kazakhstam in China